Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v MníchoveMalý katechizmus


HLAVNÉ PRAVDY NÁŠHO NÁBOŽENSTVA

1. Boh je jediný: jestvuje iba jeden Boh.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch.
3. Boží Syn sa stal človekom.
4. Boh je milosrdný Otec, ktorý poslal svojho Syna a zoslal SvätéhoDucha, aby nám tak otvoril bránu k spáse.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je k spáse nevyhnutná.


HLAVNÉ PRIKÁZANIE

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ (Mt 22,36)

Ježiš odpovedá: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt22,37-40)


DESAŤ PRIKÁZANÍ

1. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.


CIRKEVNÉ PRIKÁZANIA

1. Svätiť prikázané sviatky
2. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej božskej liturgii.
3. V dňoch pokánia zachovať pôst alebo zdržanlivosť a konať skutky kajúcnosti.
4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a zvlášť v období Paschy prijať najsvätejšiu Eucharistiu.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.


EVANJELIOVÉ RADY

Čistota. Chudoba. Poslušnosť.


TEOLOGÁLNE (BOŽSKÉ) ČNOSTI

Viera. Nádej. Láska.


SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV

Pýcha. Lakomstvo. Závisť. Hnev. Smilstvo. Obžerstvo. Lenivosť (duchovná znechutenosť).


DARY A OVOCIE SVÄTÉHO DUCHA

Sedem darov Svätého Ducha

Dar múdrosti. Dar rozumu. Dar rady. Dar sily. Dar poznania. Dar nábožnosti. Dar bázne voči Bohu.

Ovocím Ducha sú dokonalosti

Láska. Radosť. Pokoj. Zhovievavosť. Láskavosť. Dobrota. Vernosť. Miernosť. Zdržanlivosť.


ZÁKLADNÉ ČNOSTI

Rozvážnosť. Spravodlivosť. Mravná sila. Miernosť.


SKUTKY MILOSRDENSTVA

Skutky duchovného milosrdenstva:

Poučovať. Radiť. Potešovať. Posilňovať. Odpúšťať. Trpezlivo znášať.

Skutky telesného milosrdenstva:

Nasýtiť hladných. Ujímať sa ľudí bez prístrešia. Obliekať otrhaných. Navštevovať chorých a väzňov. Pochovávať mŕtvych. Dávať almužnu chudobným.


BLAŽENSTVÁ

„Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blažení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blažení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“
(Mt 5, 3-12)


DO NEBA VOLAJÚCE HRIECHY

1. Úmyselná vražda (tu patrí i úmyselný potrat)
2. Neprirodzené uspokojovanie pohlavného pudu.
3. Potláčanie dôstojnosti ľudskej osoby a náboženskej slobody.
4. Páchanie krivdy na cudzincoch, vdovách a sirotách.
5. Zadržanie alebo odoprenie zaslúženej mzdy.


ŠESŤ HRIECHOV PROTI SVÄTÉMU DUCHU

1. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
2. Mať zatvrdlivé srdce proti spasiteľnému napomínaniu.
3. Opovážlivo sa spoliehať na Božie Milosrdenstvo.
4. Zúfať nad Božím milosrdenstvom.
5. Závidieť svojmu blížnemu Božiu milosť.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.


OSEM HLAVNÝCH POKUŠENÍ (ZLÝCH MYŠLIENOK)

Ústupok bruchu. Smilstvo. Láska k peniazom. Smútok. Hnev. Duchovná znechutenosť. Márna sláva. Namyslenosť. (Podľa Evagria Pontského († 399) koreňom týchto zlých myšlienok je nezriadená láska k sebe samému)


DEVÄŤ CUDZÍCH HRIECHOV

Mlčať pri hriechu iných. Nebrániť iným v hriechu. Prikazovať iným hrešiť. Obhajovať hriechy. Chváliť hriechy iných. Navádzať iných k hriechu. Radiť iným k hriechu. Pomáhať iným k hriechu. Schvaľovať hriechy iných.


SVIATOSTI (SVÄTÉ TAJOMSTVÁ)

Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné obrady, ktorými sa sviatosti slávia a vysluhujú, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné každej sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie u tých, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami (Katechizmus Katolíckej cirkvi, v čl. 774 hovorí, že východné cirkvi nazývajú sviatosti aj svätými tajomstvami).

Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, t.j. krstom, myropomazaním a Eucharistiou, sa kladú základy celého kresťanského života. Prijatím týchto sviatostí dostávajú veriaci v čoraz väčšej miere bohatstvo Božieho života a napredujú k dokonalosti lásky (HS,Gr.kat.eparchia, Košice 2009).

 

 © Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka