Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Úvod / Vorwort


Zachovajme dedičstvo

    Istotne ste si všimli, že cyrilo-metodské podujatia majú v našej spoločnosti veľkú publicitu. Hlásia sa k nim politici, historici, kultúrni pracovníci i všetky kresťanské cirkvi. To je fakt, ktorý je dnes zrejmý z väčšiny televíznych programov.
    Pre nás však zostáva otázka: A čo my, gréckokatolíci? Lebo stále sa nám zdá, akoby nám ich chceli všetci ostatní ukradnúť a privlastniť si ich. To však bude záležať od nás, či celospoločenskú aktivitu dokážeme strhnúť na našu stranu. Treba nám o vierozvestcoch vedieť tie najpodstatnejšie skutočnosti a potom nám bude zrejmé, prečo práve oni sú patróni našej eparchie.Pozdravy gréckokatolíka

    Pozdravujeme sa po kresťansky:

    Slava Isusu Christu! – Slava i vo viki!
    Christos posredi nas – I jest i budet!
    Kristus medzi nami! – Je a bude!


    V čase vianočnom:

    CHRISTOS RAŽDAJETSJA – SLAVITE JEHO!
    KRISTUS SA NARODIL – OSLAVUJTE HO!


    V čase veľkonočnom:

    CHRISTOS VOSKRESE – VOISTINNU VOSKRESE!
    KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH – SKUTOČNE VSTAL Z MŔTVYCH!Základné modlitby

    Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom. Modlitba je teda rozhovor Božieho dieťaťa s nebeským Otcom. Modlitbou Boha chválime, prosíme, ďakujeme mu a odprosujeme ho.

    Modliť sa máme zbožne, pokorne, s dôverou a s odovzdanosťou do Božej vôle, pravidelne každý deň. Modlitba môže byť ústna alebo rozjímavá, osobná alebo spoločná.Malý katechizmus

HLAVNÉ PRAVDY NÁŠHO NÁBOŽENSTVA

1. Boh je jediný: jestvuje iba jeden Boh.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch.
3. Boží Syn sa stal človekom.
4. Boh je milosrdný Otec, ktorý poslal svojho Syna a zoslal Svätého Ducha, aby nám tak otvoril bránu k spáse.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je k spáse nevyhnutná.


HLAVNÉ PRIKÁZANIE

„Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ (Mt 22,36)

Ježiš odpovedá: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt22,37-40)


 

 © Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka