Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Sestry baziliánky zvolili novú provinciálnu predstavenú

V dňoch 2.-5. júla 2015 sa konala v Monastieri sv. Makríny druhá časť Provinciálnej kapituly sestier baziliánok prešovskej provincie Bolestnej Matky Božej. V prvý deň sestry vasilijanky slávnostne poďakovali odchádzajúcej Provinciálnej rade za ich službu. Druhý deň patril už samotným prípravám na voľby provinciálnej predstavenej.

Sobota, 4. júla 2015 bol dňom volieb provinciálnej predstavenej. Ráno po spoločnej modlitbe utierne bola slávnostná liturgia s archijerejom vladykom Milanom Lachom SJ, ktorý sa prihovoril sestrám a zdôraznil, že každá zmena je iskrou, ktorá má znova rozpáliť oheň lásky k Bohu a blížnym. Na Sv. liturgii boli prítomní aj otcovia baziliáni prešovského monastyra: o. Metod Bilančík OSBM a o. Markián Greško OSBM.

Pred samotnými voľbami sa sestry delegátky zišli v kaplnke a kľačiac s horiacimi sviecami prosili o Sv. Ducha a v sprievode odišli do kapitulárnej miestnosti vykonať voľby. Počas nej sestry delegátky zvolili nové vedenie provincie.

Za provinciálnu predstavenú bola zvolená matka Daniela Jaroslava Štefková OSBM.

V nedeľu, 5. júla 2015 sa konali voľby radkýň podľa konštitúcií rádu na päťročné obdobie (2015 – 2020).

Novými radkyňami sa stali: sr. Alžbeta Melánia Dacejová OSBM prvá radkyňa a vikárka, sr. Andrea Mária Lopatová OSBM druhá radkyňa, sr. Damiána Amália Kuzmová OSBM tretia radkyňa a sr. Romana Renáta Blichová OSBM štvrtá radkyňa.

Novému vedeniu provincie Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v SR želáme a vyprosujeme múdrosť vo vedení provincie, radosť, ochotu a obetavosť vo všetkých záležitostiach, ktoré budú denne stretávať.

(text prevzatý zo stránok Gréckokalickej eparchie v Bratislave (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka