Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Záverečné posolstvo po stretnutí gréckokatolíckych biskupov v Prahe

„Áno“ rodine zo strany východných katolíckych cirkvi, situácia na Ukrajine a v cirkvách stredovýchodnej Európy vo vzťahu k občianskej spoločnosti, boli hlavnými témami stretnutia gréckokatolíckych biskupov Európy. Zišli sa v uplynulých dňoch v Prahe (od 4. do 7. júna 2015). Viac ako 40 gréckokatolíckych biskupov sa pripravovalo na Synodu o rodine. Prinášame záverečné posolstvo.

Výročné stretnutie gréckokatolíckych hierarchov Európy sa konalo tohto roku v Prahe v Českej republike na pozvanie Mons. Ladislav Hučka, apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike.

V Prahe sa zišlo viac ako 40 gréckokatolíckych biskupov z Európy, aby navzájom prehĺbili vzťahy priateľstva a jednoty medzi svojimi episkopátmi, a to prostredníctvom výmeny informácii o živote v jednotlivých cirkvách na národnej úrovni a v citlivej otázke vzťahu medzi cirkvou a občianskou spoločnosťou, ako aj s ostatnými kresťanskými cirkvami. Podujatie bolo tiež príležitosťou pripraviť sa na Biskupskú synodu o rodine, ktorá sa bude konať v októbri tohto roku. Práve rodina, jej sviatostná povaha a výzvy, ktoré stoja pred ňou v rýchlo sa meniacej spoločnosti – boli predmetom úvah a skúmaní. Z diskusií vyplynuli nasledovné konštatovania:

Celá Katolícka cirkev a zvlášť tá jej dimenzia, ktorá je vyjadrená vo východnej tradícii, ktorú na kontinente predstavujú východné katolícke cirkvi, vyjadruje svoje „áno“ rodine, základnej bunke ľudskej spoločnosti, kde každý človek dozrieva a stáva sa viac sebou samým. Rodina nie je len miestom kultúrneho a intelektuálneho rastu, či rastu citového a spoločenského, ale predovšetkým je miestom, kde sa napĺňa Boží plán pre každého človeka.

Rodina – domáca cirkev, ako ju nazval sv. Ján Zlatoústy, čo bolo opäť vyjadrené na Druhom vatikánskom koncile, ako miesto a škola plnšej ľudskosti, nie je len miestom, kde sa odovzdáva viera, ale aj miestom, kde si človek osvojuje základné princípy spoločného života. V nej je každý človek povolaný k sebadarovaniu a prijímaniu druhého, a tým k vzrastaniu vo vzájomnej láske. Manželia a manželky, rodičia a deti, bratia a sestry sú povolaní k tomu, aby jeden druhého milovali: každý v rodine má jedinečnú a dôležitú úlohu.

Gréckokatolícke cirkvi vyjadrujú svoje áno rodine, pretože počas temných momentov dejín v mnohých krajinách stredovýchodnej Európy, to boli práve rodiny, v ktorých zostávala živá sloboda ľudskej osoby, ktoré si uchovávali príslušnú národnú identitu, i bohaté kultúrne a duchovné dedičstvo. Boli to rodiny, ktoré si udržali živú vieru v Boha a nádej na lepšiu budúcnosť. Práve preto, keď bežia prípravy na Biskupskú synodu, potvrdzujúc prioritu rodiny v pastoračnej starostlivosti jednotlivých cirkví, biskupi-účastníci stretnutia potvrdili svoje odhodlanie napomáhať čoraz lepšiu náležitú prípravu k sviatosti manželstva, aby tak manžel a manželka s pomocou Božej milosti mohli vytvárať pravé spoločenstvo života, prijať deti a vychovávať ich.

Biskupi si tiež predsavzali, že budú duchovne sprevádzať a viesť rodiny, podporovať a napomáhať rodinným spoločenstvám, a pomocou jednotlivých kňazov vo farnostiach sa budú snažiť naďalej svedčiť o kráse ľudského spoločenstva, stvoreného na Boží obraz.

„Áno“ rodine vedie tiež k blízkosti k všetkých rodinám, zvlášť tým, ktoré prežívajú krízu alebo iné ťažkosti, ako aj k chudobným rodinám, rodinám v núdzi, ktoré sa cítia byt vylúčené zo spoločnosti. Biskupi ďalej uvádzajú, že ak každý človek potrebuje byť milovaný a napomáhaný, a ak práve rodina je to privilegované miesto, kde sa to uskutočňuje, Cirkev je a vždy bude stáť pri rodinách, pripravená podať priateľskú ruku, ukázať tvár blízkosti a spolucítenia, prinášajúc útechu a Božiu milosť.

V časoch krehkej zraniteľnosti a obrovskej morálnej, ekonomickej a sociálnej krízy, majú biskup nádej, že vlády štátov si budú viac uvedomovať dôležitú úlohu súdržnosti rodiny z hľadiska spoločnosti a výchovy, a zakotvia to v zákonoch o rodine, o práci a migrácii.

Situácia na Ukrajine

Vzhľadom na trvajúcu situáciu vonkajšej agresie na východe Ukrajiny, účastníci stretnutia vyjadrili svoju solidaritu s ukrajinským národom, predovšetkým s gréckokatolíkmi, a povzbudili ich k tomu, aby naďalej kráčali po ceste dialógu a jednoty s kresťanskými cirkvami v krajine, s osobitným zreteľom na dezinformovanosť, ktorej cieľom je – zvlášť na medzinárodnej úrovni – podkopať túto súdržnosť. V tomto dramatickom momente histórie Ukrajiny by sa mali všetky cirkvi byť zaviazané podporovať náročnú cestu znovuvybudovania spoločenskej súdržnosti, v prvom rade cestu obrátenia, ktorá je jedinou zbraňou voči tým, ktorí si myslia, že korupcia je jediným panujúcim princípom spoločnosti.

Zoči-voči najväčšej humanitárnej katastrofe od pádu totalitného režimu, Jeho Blaženosť Svjatoslav Ševčuk, vrchný kyjevsko-haličský arcibiskup poďakoval svojim spolubratom biskupom za modlitby a duchovnú blízkosť bratských cirkví, pripomenul veľkodušnosť rôznych národných charitatívnych organizácií, a vyzval medzinárodné spoločenstvo k obnovenej solidarite: hlad a chudoba nechodia, nemajú dovolenku.

Katolícka cirkev v juhovýchodnej Európe

Osobitná pozornosť bola tiež venovaná „diskreditačnému“ postoju – hraničiacemu s diskrimináciou – početných administratívnych úradov, ktoré zdá sa chcú napádať Katolícku cirkev z administratívnych, ekonomických a finančných dôvodov. Účastníci stretnutia na jednej strane uznali potrebu národných a miestnych cirkví usilovať sa o čoraz väčšiu transparentnosť v oblasti spravovania financií a v rámci platných modelov financovania v príslušných krajinách. Na druhej strane však – zoči-voči rozličným pokusom diskreditovať cirkvi v tejto oblasti, a keď sa presvedčili o neopodstatnenosti obvinení v prípadoch prezentovaných na stretnutí – účastníci vyzvali príslušné zodpovedné osoby, aby presadzovali spravodlivosť a konali nestranne na základe práva, ktoré musí platiť rovnako pre všetkých.

Počas stretnutia sa účastníci stretli aj s J.Em. kardinálom Dominikom Dukom OP, pražským arcibiskupom pri priateľskej diskusii o výzvach novej evanjelizácie pre Cirkev v Českej republike. Táto krajina má hlboké kresťanské korene, ale toto dedičstvo je žiaľ často neuznávané.

Počas stretnutia odznela aj prezentácia miestneho exarchu J.E. Mons. Ladislava Hučka, o dejinách a súčasných výzvach, ktoré stoja pred Gréckokatolíckou cirkvou v Českej republike.

Na stretnutí, ktoré spoluorganizovala Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) sa zúčastnil aj J.E. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v Českej republike; ďalej tiež arcibiskup J.E. Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý účastníkom odovzdal pozdravy prefekta tohto vatikánskeho dikastéria J.Em. kard. Leonarda Sandriho. Ďalej sa na stretnutí zúčastnili P. Lorenzo Lorusso OP, podsekretár východnej kongregácie, a Mons. Duarte da Cunha, generálny sekretár CCEE, ktorý účastníkom tlmočil pozdrav predsedu CCEE, J.Em. kardinála Pétra Erdő, ostrihomsko-budapeštianskeho arcibiskupa.

Budúcoročné stretnutie sa bude konať vo Fatime v Portugalsku v októbri 2016.

Pražské stretnutie, na ktorom sa zúčastnili všetci štyria gréckokatolícki biskupi zo Slovenska, bolo zakončené v nedeľu, 7. júna slávením božskej liturgie v Katedrále sv. Klementa za účasti miestnych gréckokatolíkov.

Na záver biskup zverili výzvy, očakávania a nádeje všetkých rodín a synodu pod ochranu Bohorodičky Panny Márie.

(text prevzatý z TK KBS (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka