Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Prvý svätý krst v našom spoločenstve

Svätý krst je vstupnou bránou celého kresťanského života, po ktorého prijatí máme prístup k ostatným sviatostiam. Ním sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti. Je najkrajším z Božích darov.

Krst je dar, pretože je daný tým, ktorí predtým nič neprinášajú a milosť, pretože je udeľovaný i vinníkom. Krstom sa hriech pochováva vo vode. Krst je aj pomazanie, pretože je svätý, kráľovský a oblekom, pretože zakrýva našu hanbu. Napokon pečaťou, pretože nás chráni a je znamením Božej zvrchovanosti.

Pri krste človek skrze obmytie prírodnou vodou so vzývaním mena Boha Otca i Syna i Svätého Ducha je oslobodený od hriechu, obnovuje sa k novému životu, „oblieka si Krista“ a začleňuje sa do Cirkvi.

Podľa učenia Cirkvi, krst je bránou pre prijatie ostatných sviatostí. Teda, kto neprijme sviatosť krstu, nemôže platne prijať ďalšie sviatosti.

Veriaci začlenení krstom do Cirkvi sú na základe krstného charakteru povolaní uctievať Boha v kresťanskom náboženstve a znovuzrodení v dietky Božie, sú povinní vyznávať pred ľuďmi vieru, ktorú dostali od Boha prostredníctvom Cirkvi.

Všeobecná disciplína Cirkvi zdôrazňuje, že krst „ex aqua et Spiritu Sancto“ je bránou a základom všetkých sviatostí.

Aj Florentský koncil v roku 1439 v Dekréte pre Arménov uvádza krst ako bránu sviatostí, keď hovorí:
„Prvé miesto zo všetkých sviatostí má svätý krst, ktorý je bránou duchovného života. Ním sa totiž stávame Kristovými údmi a sme začlenení do tela Cirkvi. A pretože skrze prvého človeka prišla smrť na všetkých (Rím 5,12), tak podľa slova života (Jn 3,5) nemôžeme vojsť do nebeského kráľovstva, ak sa znovu nenarodíme z vody a Ducha. Účinkom tejto sviatosti je odpustenie každej viny, tak dedičnej, ako aj osobnej a tiež každého trestu, ktorý na seba priťahuje táto vina“.

Krst je narodením k novému životu v Kristovi. Podľa vôle Krista je prepotrebný k spaseniu. „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený (Mk 16,16)".

Ježiš Kristus začína svoje verejné účinkovanie po tom, ako sa dal pokrstiť v Jordáne a po svojom zmŕtvychvstaní zveruje apoštolom poslanie, aby učili všetky národy a krstili ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.

Svätý Augustín hovorí:
„Kto prijal krst nariadený Kristom, ten je pokrstený v Kristovom mene a nesie na sebe Kristovo znamenie“.

Podstatným obradom krstu je liatie vody na hlavu kstenca, pričom sa hovorí vzývanie Najsvätejšej Trojice ­ v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.

Ovocie krstu čiže „milosť“ je bohatá skutočnosť, ktorá zahrňuje odpustenie prvorodného hriechu a všetkých osobných hriechov. Je to zrodenie k novému životu, ktorým sa človek stáva adoptovaným synom Otca, Kristovým údom, Chrámom Svätého Ducha.

Každý človek, ktorý je pokrstený, je začlenený do Cirkvi.

Gréckokatolíci v Mnichove v sobotu 11.04.2015 prežívali veľkú radosť. Prvykrát sa vysluhovala sviatosť krstu. Túto „milosť“ prijal vo sviatosti krstu náš malý Oliver, a tak sa stal prvým pokrsteným, novým členom našej - gréckokatolíckej cirkvi v Mníchove.

„Na mnohaja i blahaja lita“.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka