Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pôstne zamyslenie - Krížova cesta Ježiša Krista

Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Týmto zamyslením sme aj tu v Mníchove po prvýkrát začali každé piatky vo Veľkom pôste pobožnosti Krížovej cesty.

Čo znamená "krížová cesta"? Krížovou cestou nazývame posledný pochod Ježiša Krista na ceste nášho spasenia od paláca Piláta až na Kalváriu.

Rozumieme tú cestu, ktorá bola krvou skropená, ktorou kráčal náš Ježiš tŕním korunovaný, ťažkým krížom obťažený, zástupom svojich nepriateľov sprevádzaný, vysmievaný, potupovaný, bičovaný a zoslabený...

Rozumieme tú cestu, na ktorej Ježiš bezvládny trikrát padnúc pod ťarchou dreva kríža, stretol svoju drahú Matku, súcitnú Veroniku, mnohé plačúce ženy s dietkami, až konečne došiel na horu Kalváriu, kde bol zo šiat vyzlečený, na kríž pribitý, kde na dreve kríža zomrel, z neho sňatý a pochovaný.

Rozumieme tú cestu kríža, ktorá sa konala v Jeruzaleme, a je teda majetkom každého z nás, lebo na nej založil nám drahý Vykupiteľ naše spasenie!

Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Veru, nasledovať Ježiša na tejto "krížovej ceste" je veľmi ťažké. Prečo sa dnes bojíme Krista? Preto, lebo nasledovať Ježiša, znamená patriť Ježišovi, neustále zriekať sa, žiť svedomitým, bohabojným životom.

A preto Kristus trpí aj dnes, aj dnes akoby neviditeľne kráčal po "krížovej ceste", trpí za naše ľahostajné, pokrytecké, egoistické, hriešne správanie. Trpí za náš nekresťanský život. To je tá rana rovno do srdca a najväčšia rana od nás moderných veriacich, ktorí sa bojíme k Nemu hlásiť a Ho vyznávať.

Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Nebojme sa Ježišovej "krížovej cesty". Veď predsa je pre nás kresťanov neustálym povzbudením na ceste k dokonalosti nášho kresťanského života.

Na Kristov kríž upierajme svoje zraky najmä, keď prídu na nás ťažké chvíle života. Z Kristovho kríža čerpajme silu, odhodlanie, lásku a hlavne nádej v bolestiach a zúfalých ťažkostiach. Kristov kríž je mojou záchranou!

Krížová cesta - to je kniha, z ktorej by mal každý kresťan čítať každý deň. Krížovú cestu, milujme nielen ako chrámovú ozdobu ale ako aj Mocný prostriedok nášho spasenia.

Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka