Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ si pripomína 10. výročie biskupskej vysviacky

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, si 14. júna 2019 pripomína 10. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prijal ju v Bazilike Santa Maria Maggiore, v nedeľu 14. júna 2009, v deň 22. výročia svojej kňazskej vysviacky a z rúk toho istého svätiteľa – biskupa Slavomíra Miklovša, ktorý mu udelil aj presbyterát.

Spolusvätiteľmi boli prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR.

Na slávnosti biskupskej chirotónie boli prítomní kardináli Leonardo Sandri, Bernard Law, Jozef Tomko a Tomáš Špidlík, tridsiati biskupi a vyše 200 kňazov rôznych katolíckych obradov. Ďalej to boli rehoľníci, rímski študenti, skauti a skupina viac ako tristo pútnikov zo Slovenska. Svoju prvú archijerejskú svätú liturgiu vladyka Cyril Vasiľ slávil na druhý deň, v pondelok 15. júna 2009 v chráme sv. Antona Veľkého pri Pápežskom kolégiu Russicum.

Za biskupské heslo si vladyka Cyril vybral výzvu z 1. Petrovho listu Parati semper "Stále pripravený", ktorá odráža aj jeho osobnú skúsenosť s katolíckym skautingom.

Vladyka Cyril Vasiľ sa narodil v roku 1965 v Košiciach. Pochádza z rodiny gréckokatolíckeho kňaza. Svoju mladosť prežíval v obci Nižný Čaj a neskôr Zdoba, kde jeho otec pôsobil ako kňaz. Po skončení stredoškolských štúdii vstúpil do kňazského seminára v Bratislave.

Krátko po svojej kňazskej vysviacke emigroval v roku 1987 do Talianska. V Ríme pokračoval v štúdiu cirkevného práva, ktoré ukončil získaním doktorátu. V roku 1990 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. V Ríme pôsobil ako profesor. V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora Pápežského východného inštitútu. Bol tiež konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, Kongregácie pre náuku viery, Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich a Pápežskej rady pre legislatívne texty.

Pápež Benedikt XVI. ho 7. mája 2009 vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a zároveň ho povýšil na arcibiskupa titulárneho sídla v Ptolemaide v Líbyi.

Na mnohaja i blahaja ľita, vladyko!

(text prevzatý zo stránok košickej gréckokatolíckej eparchie (www.grkatke.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka