Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V mníchovskej cerkvi posvätili nové kňazské rúcha - 24.02.2019

V prvých storočiach kresťanstva sa oblečenie kňazov - presbyterov nejako zvlášť neodlišovalo od oblečenia ľudí bežne používaneho v tom čase. Samozrejme, že keď sa prví kresťania schádzali na Božie liturgie, prichádzali v tom najkrajšom, čo doma mali. Z úcty k Ježišovi Kristovi.

Postupom času sa začali vyvíjať rôzne liturgické rúcha, ktoré vyjadrovali duchovne odlíšenie medzi kňazmi a prvými kresťanmi. Tak postupne grécka byzantská kultúra na rozdiel od rímskej, si udomácnila určitý štýl nosenia duchovných odevov pre kňazov, ktorý vo väčšej alebo menšej miere zostal zachovaný aj v gréckokatolíckej cirkvi byzantského obradu aj na Slovensku.

Kňazské rúcho sa tak skladá z 5 častí:

Stichár /gr. Sticharion/ v prekl. – priama línia. Látka bielej farby. Podľa konštantinopolského patriarchu Hermana a Simeona Solúnskeho, biela farba je znakom čistoty a nepoškvrnenosti kňazov. Tiež sv. Ján Bohoslov (apoštol) videl v Apokalypse (7,9-17), že tí blahoslavení, ktorí oslavujú Boha pred jeho trónom a pred Baránkom, sú v bielych odevoch...

Epitrachil /gr. epitrachulos/ v prekl. – na šiji, krku. Predstavuje moc Sv. Ducha, ktorá bola dana kňazom, aby mohli vykonávať, vysluhovať sv. sviatosti, sv. Tajomstvá.

Pojas /gr. Zone/ v prekl. – pás. Predstavuje Božiu silu, ktorá posilňuje kňaza v jeho službe. Je symbolom sily a pripravenosti kňaza, ísť na ťažkú cestu spásy.

Narukvice /gr. epimanikia/, nárukávniky, duchovne predstavujú putá, ktorými boli zvazané ruky Spasiteľa a slúžia tiež ako znak pripravenosti kňaza bojovať s nepriateľom ľudskej duše (diablom).

Felón /gr. Fainolion/ v prekl. - zakrýva všetko, ide o vrchný plášť, liturgický odev, ktorý zakrýva zadnú a z časti aj prednú časť liturgického oblečenia kňaza.

Podľa sv. Jána Zlatoústeho a Gregora Bohoslova, kňazské rúcho nam predstavuje večnú pravdu vyplnenú na zemi Ježišom Kristom.

Podľa Ivana Dmitrijevského, známeho ruského liturgistu, kňazské rúcha mali a majú veľký duchovný význam, pretože navonok zobrazujú neviditeľné tajomstvá, nabádajú veriacich k väčšej úcte a k lepšiemu pochopeniu duchovných vecí.

V nedeľu 24.02.2019 aj gréckokatolíci v mníchovskej cerkvi sv. Cyrila a Metoda a sv. Mikuláša, patrónov chrámu, prežívali radostnú duchovnú atmosféru, pretože pri sv. liturgii, ktorú slávil o. Juraj za hojnej účasti zhromaždeného Božieho ľudu, boli posvätené 2 nové kňazské liturgické rúcha.

Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a nech Pán Boh im odplatí nekonečnou svojou štedrosťou.

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka