Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Aj v Mníchove sme slávili sviatok Stretnutie Pána-Stritenije Isusa Christa

Udalosť, keď Mária priviedla Ježiša 40 dní po jeho narodení do jeruzalemského chrámu, aby ho zasvätila Bohu Otcovi, si pripomenú kresťania tento rok v sobotu 2. februára na sviatok Stretnutia - Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

Sviatok Obetovania Ježiša v chráme sa nazýva aj sviatkom stretnutia. V úvode liturgie sa hovorí, že Ježiš ide v ústrety svojmu ľudu. Je to stretnutie medzi Ježišom a jeho ľudom. Keď Mária a Jozef priniesli dieťa Ježiša do Jeruzalemského chrámu, udialo sa prvé stretnutie Ježiša s jeho ľudom, ktorý predstavovali dvaja starci: Simeon a Anna. 

Sviatok Obetovania Pána bol v Jeruzaleme známy už v 4. storočí a od 10. storočia sa týmto mariánskym sviatkom končilo obdobie Vianoc. Pôvod tohto sviatku súvisí so zákonom Izraelitov, podľa ktorého žena na 40. deň po narodení syna (alebo na 70. deň po narodení dcéry) bola povinná ísť do chrámu a podrobiť sa očisťovacej pobožnosti. Tento sviatok sa preto nazýva aj Očisťovanie Panny Márie. Liturgia svetla, ktorého symbolom sú sviece, sa vzťahuje na Krista – svetlo sveta.

V katolíckych chrámoch sa v tento deň koná aj obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbol očisty.

Slávnosť požehnávania sviec na Hromnice má dávnu tradíciu. Ľudia zapaľovali požehnané sviece a modlili sa pri nich v ťažkých situáciách, pri prírodných katastrofách, búrkach, krupobití, od čoho pochádza názov Hromnice. Býva tiež zvykom zapaľovať hromničnú sviecu pri umierajúcich, aby v pokoji prešli do večnosti.

Používanie požehnanej sviečky pri modlitbe je pre veriacich symbolom prítomnosti Ježiša Krista.

Keďže v katolíckej cirkvi je 2. február aj Dňom zasväteného života, konajú sa v tento sviatok stretnutia biskupov s rehoľníkmi, ktorí zasvätili svoj život Bohu a službe ľuďom v rôznych oblastiach.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka