Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Mníchove posvätili nové Sticharióny do troch farských spoločenstiev

Malú liturgickú slávnosť sme dnes 18.11.2018 prežívali aj v mníchovskom chráme sv. Cyrila a Metoda a sv. Mikuláša, patrónov chrámu, kde po sv. liturgii sme posvätili 6 nových Sticharionov pre miništrantov v našich 3 farských spoločenstvách v Augsburgu, Altöttingu /pre región Passau/ a v Regensburgu.

Stichar, gr. sticharion, je dlhý odev od hlavy po päty so širokými rukávmi. Nosia ho miništranti - asistujúci pri oltári, lektori, sviečkonosci, poddiakoni a diakoni, lebo diakoni nám predstavujú anjelov, ktorí sa zjavili v bielych odevoch, ako o tom zhodne hovoria všetci štyria evanjelisti (pozri Mt 28, Mk 16, Lk 24, Jn 20), a tiež preto, aby nás upozorňovali, že k slúženiu je potrebné pristupovať s čistým srdcom.

"Duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom radosti ma zahalil, ako ženícha ozdobil ma vencom, ako nevestu okrášlil ma skvostmi – v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov" (porov. Iz 61,10).

Miništranti sú vybraní chlapci, oblečení do miništrantských šiat. Vykonávajú službu tzv. ostatných posluhujúcich. Liturgické šaty miništranta v gréckokatolíckych cirkvách nie sú všade jednotné. Menia sa vo farbe aj veľkosti a v rozličných obdobiach sú rôzne: od malého felónu, cez veľký stichár s pásmi prekríženými cez prsia a pod..

Tí, ktorí majú záujem a posluhujú pri olároch sa volajú miništranti. Obliekajú si osobitný liturgický odev na splnenie posvätnej činnosti okolo oltára, čo znamená vyjsť zo zvyčajných dimenzií denného života a vstúpiť do Božej prítomnosti v slávení Božích tajomstiev, symbolicky sa odvolávajúc na Pavla, ktorý učí: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli.“ (Gal 3,27).

Prajeme našim miništrantom, lektorom, sviečkonoscom, aby stále s duchovnou úctou, vážnosťou a vierou pristupovali k miništrovaniu okolo oltára v našich chrámoch.

Namnohaja i blahaja lita!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka