Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Vo veku 85 rokov po ťažkej chorobe zomrel kardinál Ľubomyr Huzar

Vo veku 85 rokov zomrel posledný májový deň po ťažkej chorobe Ľubomyr Huzar, emeritný arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UKGC).

Životopis

Narodil sa 26. februára 1933 vo Ľvove. Tu absolvoval ľudovú školu a prvý ročník gymnázia. V roku 1944 bola rodina prinútená opustiť Ukrajinu. Spočiatku jeho rodina zakotvila v Rakúsku. V Salzburgu chlapec pokračoval v štúdiu na ukrajinskom gymnáziu. V roku 1949 sa rodina presťahovala do USA. Stredoškolské vzdelanie vladyka absolvoval v Malom duchovnom seminári v Stamforde, v štáte Connecticut. Potom študoval filozofiu na Kolégiu sv. Bazila, kde získal v roku 1954 titul bakalára. Bohoslovecké štúdium absolvoval na Washingtonskej katolíckej univerzite.

V roku 1958, ako odchovanec Veľkého duchovného seminára sv. Jozafáta, získal licenciát z teológie. 30. marca 1958 vladyka Amvrozij Senyšyn vysvätil Ľubomyra Huzara na kňaza Stamfordskej eparchie. Od roku 1958 do roku 1959 bol pedagógom a prefektom v Stamfordskom duchovnom semiári sv. Bazila a taktiež slúžil v Kerhonksone, v štáte New York, ako duchovný domu „Sojuzivka“ Ukrajinského ľudového zväzu a výchovného domu Spolku ukrajinskej mládeže Ameriky v Ellenville, v štáte New York.

Od roku 1965 bol farárom Farnosti Presvätej Trojice v Kerhonksone. Na Fordhamskej univerzite v New Yorku pokračoval v štúdiu filozofie. V roku 1967 získal titul magistra. V roku 1969 odišiel do Ríma, aby pokračoval v teologických štúdiách, zakončil doktorátom v roku 1972. V roku 1972 vstúpil do monastiera Svätého Teodora (studistkého pravidla) v talianskom meste Grottaferrata. V rokoch 1973 - 1984 prednášal na Pápežskej misijnej univerzite „Urbaniana“ v Ríme a taktiež vykonával rôzne úlohy arcibiskupa Josyfa Slipého. 2. apríla 1977 v Studitskom monastieri v Castel Gandolfo, neďaleko Ríma, bol vysvätený arcibiskupom Josyfom na biskupa.

V roku 1978 arcibiskup Josyf vymenoval biskupa Huzara za archimandritu monastiera sv. Teodora, a taktiež za zodpovedného za studitské monastiere mimo územia Ukrajiny. Od roku 1984 do roku 1991 bol protosyncelom Ľvovskej archieparchie v Ríme. V roku 1993 sa spolu s celým mníšskym spoločenstvom vrátil z mesta Grottaferrata do rodnej vlasti. V rokoch 1993 - 1994 bol spovedníkom vo Ľvovskom duchovnom seminári Svätého Ducha. V roku 1995 sa mníšska komunita usadila vo svojom Monastieri sv. Teodora Studitu v obci Kolodijivka, ktorá sa nachádza v Ternopoľskej oblasti Ukrajiny.

V novembri 1996 bol vladyka Ľubomyr menovaný za pomocného biskupa hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. 26. januára 2001 na Mimoriadnej synode biskupov UKGC bol zvolený za vyššsieho arcibiskupa UKGC. 21. februára bol menovaný pápežom Jánom Pavlom II. za kardinála Katolíckej cirkvi. 21. augusta 2005 bolo prenesené sídlo hlavy UKGC z Ľvova do Kyjeva. 10. februára 2011 na tlačovej konferencii v Kyjeve Blaženejší Ľubomyr informoval, že v tento deň pápež Benedikt XVI. prijal jeho rezignáciu z funkcie vyššieho arcibiskupa UGKC. Túto žiadosť Svätému otcovi zaslal vyšší arcibiskup UKGC, keď dovŕšil 75 rokov. Aktívne sa zapájal do spoločenského života. Bol taktiež členom iniciatívnej skupiny „Peršoho hrudňa“ (Prvého decembra).

Program pohrebných obradov Blaženejšieho Ľubomyra:

Štvrtok, 1. jún
Okolo 19.00 hod.: Príchod pohrebného sprievodu do Arcikatedrálneho chrámu sv. Juraja vo Ľvove

Piatok, 2. jún
10.00 hod.: Zádušná archijerejská liturgia v Arcikatedrálnom chráme sv. Juraja

Sobota, 3 jún
9.00 hod.: Zádušná archijerejská liturgia v Arcikatedrálnom chráme sv. Juraja (hlavný celebrant Blaženejší Svjatoslav)
Pohrebný sprievod ulicami Ľvova, panychída. Príchod pohrebného sprievodu do Kyjeva.

Nedeľa, 4. jún
Patriarchálny chrám Kristovho vzkriesenia, ul. Mykiľsko-Slobiďska 5, Kyjev
Uloženia tela zosnulého v Patriarchálnom chráme
7.30 hod.: Božská liturgia
9.00 hod.: Božská liturgia
11.00 hod.: Archijerejská liturgia, Večiereň s modlitbami na kolenách
18.00 hod.: Archijerejský pohreb

Pondelok, 5. jún
11.00 hod.: Zádušná archijerejská liturgia
Uloženie tela v krypte Patriarchálneho chrámu Kristovho vzkriesenia

Zdroj: ugcc.ua / Preložil: Peter Medviď

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka