Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Bohozjavenie Ježiša Krista - Bohojavlenije Isusa Christa - 06. 01. 2017

Sviatok Zjavenia Pána /Troch kráľov/, ktorý je jedným z najstarších kresťanských sviatkov, slávia dnes veriaci po celom svete. Pripomínajú si deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho Syna všetkým národom.

V katolíckej cirkvi je 6. január prikázaným sviatkom, v chrámoch sa konajú slávnostné sv. liturgie. Ústrednou témou tohto sviatku je udalosť, keď traja mudrci z Východu prišli do Betlehema pokloniť sa novonarodenému Ježišovi a priniesli mu svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Troch kráľov / mudrcov z Východu – Gašpara, Melichara a Baltazára, vedie k malému Ježiškovi svetlo betlehemskej hviezdy. Podľa tradície, kráľ Herodes, keď počul o narodení dieťaťa, rozrušil sa a preľakol. Tajne si dal zavolať mudrcov a povedal im, aby sa dôkladne povypytovali na dieťa a keď ho nájdu, aby mu to oznámili. Tí však vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, a inou cestou sa vrátili domov.

Traja mudrci z Východu tradične bývajú zobrazovaní v betlehemoch a sú tiež témou vianočných a trojkráľových hier.

Už na vigiliu, alebo v deň tohto sviatku sa tradične posväcuje voda a tradične sa koná aj tzv. koleda, pri ktorej kňazi požehnávajú príbytky.

Aj gréckokatolíci v Mníchove si s veľkou úctou pripomenuli v tento sviatok krst Ježiša v Jordáne a po sv. liturgii nasledovalo "Veľké svätenie vody" a myrovanie.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka