Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Posolstvo zo stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví v Portugalsku

26. október 2016,
výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy sa konalo v uplynulých dňoch (20. - 23. októbra) v známom mariánskom pútnickom mieste vo Fatima v Portugalsku. Pri tejto príleitosti prinášame záverečné komunite zo stretnutia.

V Katolíckej cirkvi sú veriaci latinského obradu rovnako ako veriaci východných katolíckych cirkví vždy doma, nech by sa nachádzali kdekoľvek na európskom kontinente. Všetci sú synmi jednej Cirkvi a spolu ohlasujú radosť Kristovho evanjelia. V duchu takéhoto silného povedomia príslušnosti k jednej univerzálnej Cirkvi a spoločne zdieľaného poslania evanjelizovať sa skončilo Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy, ktorí sa zišli v Roku milosrdenstva vo Fatime (20.-23. októbra) spolu so zástupcami niektorých biskupských konferencií západných krajín (Francúzska, Nemecka, Talianska a Portugalska). Téma stretnutia znela: Pastoračná starostlivosť o veriacich východných katolíckych cirkví v krajinách západnej Európy.

Na záver stretnutia schválili účastníci záverečné posolstvo.

Po úvodnej otváracom zasadaní, ktoré sa konalo v Lisabone, za účasti miestneho arcibiskupa patriarchu Lisabonu kardinála Manuela Clemente, sa účastníci vydali na púť do Mariánskej svätyne do Fatimy, ktorá si v roku 2017 pripomenie sté výročie zjavení.

Vo Fatime sa päťdesiatsedem zúčastnených biskupov zaoberalo hlbšou analýzou hlavných príčin migrácie mnohých kresťanov východných katolíckych cirkví. Následne sústredili pozornosť na pastoračné výzvy spojené s integráciou, a to na spoločenskej i cirkevnej úrovni. Napokon sa venovali tému dialógu medzi cirkvami rôznych obradov v rámci Katolíckej cirkvi.

Stretnutie sa konalo v srdečnej a priateľskej atmosfére. Stretnutie malo charakter púte a bolo obohatené o návštevu miest spojených s mariánskymi zjaveniami vo Fatime. Modlitba a každodenné slávenie božskej liturgie boli umocnené modlitbovou atmosférou fatimskej svätyne. Po putovaní do svätyne Nossa Senhora da Nazaré (Našej Panej z Nazareta), ktoré sa konalo v sobotu 22. októbra poobede, sa biskupi zhromaždili vo svätyni vo Fatime na modlitbu k Bože Matke, ktorú viedol arcibiskup Cyri Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Večer sa zúčastnili na tradičnej sobotňajšej mariánskej vigílii, ktorú tvorí procesia so sviečkami a modlitba posvätného ruženca.

V rámci stretnutia odznela aj prezentácia novinárky vatikanistky z Rádia Renaçcenza, Aury Miguelovej o dejinách a význame troch častí fatimského tajomstva spojených so zjaveniami Panny Márie vo Fatime, osobitne pre pontifikát svätého Jána Pavla II., pápeža, ktorý mal zvlášť po pokuse o atentát v r. 1981 veľmi blízky vzťah k tejto portugalskou svätyni.

Na stretnutí organizovanom Radou európskych biskupských konferencií (CCEE) na čele s jej predsedom kardinálom Angelom Bagnascom, sa zúčastnil aj kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi; Jeho Blaženosť Gregorios III. Laham, grécko-melchitský patriarcha Antiochie; apoštolský nuncius v Portugalsku J.E. Mons. Rino Passigato, a arcibiskup diecézy Braga J.E. Mons. Jorge Ortiga.

Stretnutie bolo zakončené v nedeľu 23. októbra slávením božskej liturgie, ktorej v Chráme Najsvätejšej Trojice predsedal Jeho Blaženosť Svjatoslav Ševčuk.

Budúcoročné stretnutie sa bude konať na jeseň v Londýne (Veľká Británia) na pozvanie J.E. Mons. Hliba Lončynu, biskupa Eparchie Svätej Rodiny so sídlom v Londýne a Apoštolského vizitátora Írska pre ukrajinských gréckokatolíkov.

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka