Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Referendum o rodine

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska k národnému referendu o ochrane rodiny dňa 7. februára 2015

Drahí bratia a sestry!

Len pred niekoľkými týždňami sme privítali Nový rok 2015. Vo viacerých médiách je zaujímavým zvykom informovať o novorodeniatkach, ktoré sa narodili v prvých sekundách začínajúceho roka. Pohľad na narodené dieťa, na jeho matku i otca, na ich nadšenie, radosť i dojatie je povzbudzujúci. Deti sú nádejou pre našu budúcnosť, ktorá závisí aj od toho, v akých rodinách budú vyrastať a akým podnetom budú vystavené aj zo širšieho okolia. Preto vôbec nie je ľahostajné, či budúce generácie budú tvoriť vnútorne vyvážené a mravne vyspelé osoby, alebo to budú ľudia demoralizovaní už od detstva, neschopní zakladať pevné vzťahy.

Tieto obavy vyplývajú zo zjavnej reality okolo nás. Čo je u nás v debatách o otázkach života, rodiny a sexuality ešte len v začiatkoch, to sa vo viacerých európskych krajinách rozvinulo do zlovestných rozmerov. Eutanázia detí – nedávno odsúhlasená v Belgicku. Šikanovanie a pokutovanie veriacich rodičov v Nemecku za nesúhlas so sexuálnou výchovou ich detí. Podsúvanie homosexuálneho správania deťom a mládeži ako rovnocennej alternatívy k manželstvu vo viacerých ďalších krajinách. Diskriminácia poskytovateľov služieb za odmietnutie požiadaviek v rozpore s ich svedomím. Nedajme sa oklamať, že akoby sa v krajinách s aplikovanou a legislatívne podporenou gender ideológiou nič zlého nedialo. Tam nejde len o rovnosť pri finančnom odmeňovaní, či o ochranu slabších pred násilím – za to sme aj my veriaci. V gender ideológii ide o nevedecké a ideologické tvrdenie, že dvojaká pohlavnosť – ženská a mužská – vlastne ani neexistuje. S takouto ideológiou a jej dôsledkami nemôžeme súhlasiť.

V týchto súvislostiach si spomeňme na slová svätého pápeža Jána Pavla II., ktoré pred skoro dvadsiatimi rokmi adresoval Slovákom. Keď ho išli v novembri 1996 do Ríma pozdraviť pri päťdesiatom výročí jeho kňazskej vysviacky, doslova povedal: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii."

Dar viery v Krista si dobre uvedomujeme. A vieme, že v zápase o najzákladnejšie hodnoty víťazí Kristus. Veď tu nejde o čisto ľudský zápas, ale duchovný zápas zavŕšený jeho víťazstvom. Spolu s Ježišovými poslucháčmi z dnešného evanjelia aj my vyznávame: jeho učenie je „nové učenie”. Jeho učenie je naplnené „mocou” (porov. Mk 1, 22). Toto učenie uzdravuje, oslobodzuje od nečistého ducha, otvára človeka pre svetlo pravdy.

Sme pozvaní spolupracovať na uskutočňovaní jedinej a mocnej Kristovej pravdy. Sme pozvaní svedčiť o pravde a dôstojnosti človeka aj teraz, niekoľko dní pred referendom o rodine. Pýtajme sa rodičov a starých rodičov: môžeme sa ľahostajne prizerať na to, ako niekto kazí vaše deti a vnukov? Deformuje ich osobnosť a sexualitu; narúša ich vedomie zodpovednosti v budúcich manželských vzťahoch? Rodičia túžia po deťoch, vnukoch a pravnukoch: pripustíme sexuálnu výchovu detí a mládeže zameranú skôr na zamedzenie počatia, ako na zodpovedné a láskyplné rodičovstvo?

Na tieto otázky dajme odpoveď účasťou na referende o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu. Viac ako štyristotisíc občanov podporilo jeho vyhlásenie. Zvážme zodpovedne dosah toho, za čo sa postavíme a čo podporíme. Nie náhodou bol v posledných mesiacoch boj o naše vedomie a svedomie taký intenzívny. Počuli sme zo všetkých strán: „referendum je pridrahé“..., „referendum je zbytočné...“, „referendum je nepriateľské voči menšinám...“, „referendum je proti ľudským právam...“ To všetko nás malo odradiť, aby sme nepristúpili k urnám. Nie je však práve referendum vyjadrením základného ľudského práva na názor? Dokonca nechýbali ani hlasy, že Slovensko sa týmto referendom odkláňa od údajnej línie Svätého Otca, pápeža Františka. Nie div, že sám Svätý Otec František sa voči médiám už jednoznačne vymedzil, keď povedal: „Dávam vyhlásenia a prednášam homílie – to je učiteľský úrad Cirkvi! Tam je to, čo si myslím. Nie, čo tvrdia médiá, že si myslím“ (Interview Coraggio di parlare, umiltà di ascoltare, L'Osservatore Romano, 9. decembra 2014). A tak hľadajme v textoch a príhovoroch Svätého Otca Františka, čo si on myslí. Ako by on odpovedal na otázky nastávajúceho slovenského referenda. Z jeho vyjadrení, ktoré sa opierajú o pravdu Božieho zjavenia, vyplýva jednoznačné „áno“ na všetky položené otázky.

„Áno“ manželstvu ako zväzku jedného muža a jednej ženy! Svätý Otec na jar minulého roka vyhlásil: „Manželský pár je Božím obrazom, je to muž a žena, obaja spolu, nie len muž a len žena; ale obaja. Toto je obraz Boha, obraz lásky, tam je s nami Božia zmluva, je tam zosobnená – v tej zmluve medzi mužom a ženou“ (Príhovor na generálnej audiencii, 2. apríla 2014).

Jasné „áno“ pre zákaz adopcie detí osobám rovnakého pohlavia. Pápež František varuje: „V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované a obraté o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc. ... Nebuďme naivní: toto nie je len politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán, ... je to popud otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať Božích synov“ (List kardinála Bergoglia štyrom karmelitánskym kláštorom v Buenos Aires, 22. júna 2010).

Napokon tretie „áno“ pre právo rodičov mať pod kontrolou sexuálnu výchovu svojich detí. Svätý Otec povedal: „mnohí z tých, čo dvíhajú zástavy sexuálnej výchovy, chápu ju ako oddelenú od ľudskej osoby. A teda namiesto toho, aby išlo o zákon o sexuálnej výchove pre plnosť osoby, pre lásku, padá sa do zákona pre pohlavnosť. Toto je naša námietka. Nechceme, aby sa degradovala ľudská osoba. Nič viac.“ A pokiaľ ide o eutanáziu, podľa Svätého Otca „to je ako povedať Bohu: nie, život ukončím ja, ako to chcem ja. To je hriech proti Bohu Stvoriteľovi!“ (El Jesuita. Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, s. 92-93; Príhovor katolíckym lekárom, 15. novembra 2014).

Drahí bratia a sestry! Keď sa svätý Jozef dozvedel, že malý Ježiš je v ohrození a ktosi chce ukončiť jeho život, okamžite vstal a konal, aby dieťa zachránil. Siedmeho februára dostávame príležitosť vstať a konať; vykročiť k urnám a prispieť k záchrane mladých životov i rodín. Povedať, že ja na referendum nejdem, lebo aj tak bude neplatné, neobstojí. Veď by som k jeho neplatnosti svojou neúčasťou prispel aj ja. Nie každej generácii sa dostáva možnosť rozhodovať o budúcnosti svojej vlasti; my sa ocitáme pred výzvou vyjadriť svoj postoj voči najzákladnejším hodnotám života. Neváhajte povzbudiť aj svojich známych, priateľov či príbuzných, aby išli na referendum pre dobro a budúcnosť Slovenska. Aj tých, ktorých nestretávate v chráme, a rodina je pre nich dôležitá. Využite hoci aj sociálne siete, povzbuďte čím viacerých, podajte svedectvo o pravde, o dôstojnosti človeka.

Vyprosujeme Vám, na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa, veľa síl a odhodlanosti v zápase o najzákladnejšie hodnoty. Na nich stojí, no bez nich padá celá naša spoločnosť. Končíme slovami, ktorými sa pred niekoľkými dňami počas rannej omše pápež František prihovoril veriacim zo Slovenska. Svätý Otec doslova povedal: „Cirkev na Slovensku je v tejto chvíli a v tomto čase odvážna, bojuje za ochranu rodiny. Len tak ďalej! Odvahu!” (Audiozáznam z príhovoru pápeža Františka z 22. januára 2015.)

Nech vás v úsilí o záchranu rodín žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý!

Vaši slovenskí biskupi

............................................................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................. .............................................................................................................

Prečo ísť na referendum a povedať 3x ÁNO.

1. Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Prečo sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Pretože v našom živote sa stretávame s tým, že existujú zákony a veci, ktoré si my nemôžeme vybrať, podľa svojej ľubovôle, ale sú nám vopred dané. Nikto z nás si napr. nemohol vybrať či sa narodí ako muž alebo ako žena. Rovnako si nikto z nás nevybral svojich rodičov, najbližšiu rodinu a prostredie, v ktorom vyrastal. Manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou je takou formou zväzku, ktorá je tu daná samotnou prirodzenosťou osoby, ale aj prirodzenosťou lásky.

Prirodzenosťou osoby preto, lebo tá vo svojej plnosti existuje v dvojakej „forme“: ako muž a ako žena. Každý z nás sa narodil buď ako muž, alebo ako žena. O tejto podstatnej rozdielnosti nám jasne hovorí naše telo. To, že som mužom alebo ženou nemôžem zmeniť, ale môžem jedine prijať. Ak sa neprijmem, začnem ničiť samého seba. Neprijať svoju vlastnú prirodzenosť ako dar, znamená odsúdiť ju na zánik. Je to tak ako s prírodou: veľa sa dnes hovorí o životnom prostredí a o ochrane prírody. Chránime ju ako čosi vzácne. Sú oblasti s najvyšším stupňom ochrany (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká či Malá Fatra...).

Chrániť túto prírodu znamená prijať ju takú aká je a nezasahovať do nej takým spôsobom, že ju zničíme. Jednoducho povedané: ak nechceme prírodu zničiť, musíme ju prijať a rešpektovať zákony vpísané do nej. Týmto ju budeme skutočne chrániť. Preto, ak nechceme zničiť človeka a tým aj spoločnosť, musíme človeka prijať s tým, že exituje buď ako muž alebo ako žena a musíme rešpektovať zákony vpísane do jeho prirodzenosti. Prirodzenosťou lásky preto, lebo láska tvorí jednotu. Nemôže sa však vytvoriť jednota tam, kde niet rozdielnosti. Najplnším vyjadrením lásky medzi ľuďmi je manželská láska, ktorej základom je rozdielnosť pohlaví. Prečo? Pretože len v úplnej rozdielnosti pohlaví je možná aj úplná jednota. Keďže medzi mužom a ženou existuje maximálna rozdielnosť, ktorú vyjadruje ich pohlavie, len medzi mužom a ženou je možná maximálna jednota. To čo ich však robí jedným telom – jednou osobou – je ich vzájomná láska, ktorá sa takto napokon stáva prameňom daru nového života, ktorým je dieťa. Dvaja muži či dve ženy nie sú schopní vytvoriť hlbokú jednotu tiel, preto že medzi nimi nejestvuje úplná rozdielnosť pohlaví. Preto ani „láska“ vyjadrená medzi nimi telesne nie prirodzenou láskou a preto nie je v skutočnosti láskou, následne je logické, že z takého vzťahu sa nikdy nemôže narodiť dieťa.

Preto súhlasím s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Preto na túto prvú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.

2.Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“?

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

Prečo by párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nemohlo byť umožnené, aby si adoptovali dieťa a následne ho vychovávali?

Pretože právo dieťaťa je viac ako túžba rodiča. Vysvetlím: človek nemá právo na iného človeka. Ani manželia (muž a žena) nemôžu povedať, že majú právo mať dieťa. Nikto si nemôže nárokovať právo na inú osobu. Nemáme právo na iné osoby, pretože tie nie sú obyčajnými vecami. Nemôžem povedať: „Mám právo mať dieťa a kúpiť si ho, tak ako mám právo mať chlieb a kúpiť si ho.“ Nemôžem povedať, že mám právo dať si „vyrobiť“ dieťa prostredníctvom techniky umelého oplodnenia, tak ako môžem povedať, že mám právo dať si vyrobiť, resp. ušiť šaty, či oblek na mieru. Človek nie je tovarom, ale darom. Osoby môžeme prijať jedine ako dar, len tak ich môžeme aj skutočne milovať.

Pre túto výnimočnosť osoby, ktorou každé dieťa určite je, môžeme povedať že nie rodič má právo na dieťa, ale dieťa má právo na rodiča. A nie na hocijakého rodiča, ale na takého, resp. takých rodičov, v ktorých blízkosti bude vyrastať v psychicky a emocionálne zrelú osobnosť. Dieťa má právo na takých rodičov, ktorí mu pomôžu identifikovať sa so sebou samým a to práve vďaka rozdielnosti pohlaví, ktorá medzi samotnými rodičmi existuje. Dieťa má právo byť milované láskou muža a láskou ženy, láskou otca a láskou matky, má právo byť milované manželskou láskou, ktorá v sebe nesie prísľub vernosti a trvácnosti a preto pre dieťa aj prísľub pekného a radostného detstva i jeho ďalšej budúcnosti. Tak muž ako aj žena milujú originálne mužskou a originálne ženskou láskou. Každé dieťa má právo na takúto lásku. Žiaľ osoby rovnakého pohlavia nie sú schopné byť zárukou takejto lásky a preto ani integrálnej výchovy dieťaťa.

Preto, súhlasím s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova. Preto na túto druhú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.

3.Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“?

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Prečo by školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Pretože rodičia dali život svojim deťom a preto len oni majú prvotné, neodňateľné a prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti a to v duchu svojho morálneho a náboženského presvedčenia i v duchu kultúrnych a rodinných tradícií (porov. Charta ľudských práv, čl. 26; Charta práv rodiny, čl. 5). Osobitne nesúhlasím s tým druhom výchovy, ktorú sa snažia prezentovať v iných štátoch Európy (Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Francúzsko, Anglicko) zástancovia ideológie rodovej rovnosti (genderideológie). O čom im vlastne ide?

Ide im o presexualizovanie celej spoločnosti, pretože vlastníci pornografického priemyslu týmto majú postarané o svoju budúcnosť, rovnako antikoncepčný priemysel sa nebude musieť obávať o svoje zisky a tým lekárom, ktorí zabíjajú ešte nenarodené deti, či tým, ktorí „vyrábajú“ deti ako tovar prostredníctvom umelého oplodnenia, potečú do vrecák obrovské peniaze. Za všetkým sú dve veci: peniaze a šťastie zredukované na pôžitok a rozkoš.

A preto v mene týchto novodobých „bohov“, ktorým sa všetci začíname čoraz viac klaňať, budeme chcieť, aby deti už v materských školách spoznávali v akomsi „detskom kútiku“ svoje telo a telo toho druhého. V školách budeme postupne chcieť učiť žiakov ako navliekať kondómy, ako užívať hormonálnu antikoncepciu, či vibrátor. Budeme chcieť zaviesť takú sexuálnu výchovu, ktorá pod rúškom a v mene lásky bude všetko dovoľovať. Nedovolené bude len to, s čím ten druhý pri sexe nebude súhlasiť. A ak rodičia, alebo ich dieťa odmietnu navštevovať hodiny takejto sexuálnej výchovy, budeme ich zatvárať do väzenia, pretože zanedbali povinnosť, ktorú im škola i štát nadiktovali bez ich súhlasu (ako sa tomu už neraz stalo, ba dokonca aj v novembri 2014 v Nemecku dvom mladým manželom http://www.hlavnespravy.sk/otec-ktory-skoncil-vo-vazeni-pre-povinnu-sexualnu-vychovu-v-skole-prehovoril/453493).

Preto súhlasím s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania. Preto, na túto tretiu referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.

............................................................................................................. .............................................................................................................

MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU S MANŽELSTVOM A RODINOU

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.

S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje
nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

(Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup ABÚ Košice Prot. č. 105/14; 10.2.2014)

............................................................................................................. .............................................................................................................

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka