Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Mons. Ján Eugen Kočiš oslávil 90 rokov života

Emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš v piatok 24. júna 2016, počas archieparchiálnej odpustovej slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa, archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove ďakoval Bohu za 90 rokov života. Hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, s ktorým popri jubilantovi koncelebroval košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, exarcha Pražského apoštolského exarchátu Ladislav Hučko, pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ a takmer 50 kňazov.

Vladyka Ladislav Hučko v homílii hovoril o veľkosti sv. Jána Krstiteľa, ktorá spočívala v jeho poníženosti. „Ján zostáva v pozadí, aby pripravil cestu nielen Kristovi, ale aj nám.“ K tejto veľkosti sv. Jána Krstiteľa byť druhým a takto napomáhať dielu spásy prirovnal vladyka Ladislav otca biskupa Jána Eugena. „On tiež bol väčšinou, možno vždy, druhý. Tu v Prešove, keď pomáhal otcovi ordinárovi a potom biskupovi Jánovi Hirkovi a potom v Prahe biskupovi Ivanovi Ljavincovi a neskôr aj mne. Vždycky bol ten, ktorý bol v pozadí, predchodcom, ktorý pomáhal. Verný a skromný syn Cirkvi, horlivý robotník vo vinici Pánovej. Dôraz kládol na osobný vzťah s ľuďmi. Vždy vedel povedať, keď videl, že niečo nesedí. Nerobil lichôtky, ale vždy poradil. S príkladnou pokorou znáša choroby a je vzorom v modlitbe. Je jedným z posledných pamätníkov a nositeľov priamej tradície bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. V Prahe po jeho odchode zostalo akési prázdno, ale je prítomný, ako to aj sám hovorí, v modlitbách za Pražský apoštolský exarchát a ako tušíme, aj obetovaním svojho utrpenia. Vďaka. Vždy na vás spomíname a budeme s vďačnosťou spomínať.“

Vladyka Ján Babjak prečítal pozdravný list apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Mario Gordana a aj sám zablahoželal a poďakoval jubilantovi. Povedal o ňom, že je „živou encyklopédiou“, pretože toho veľmi veľa prežil, a že sa pripravuje kniha jeho spomienok. Vladyka Milan Lach zablahoželal arcibiskupovi Jánovi k jeho meninám.

Mons. Ján Eugen Kočiš sa narodil 25. júna 1926 v Pozdišovciach. Ako bohoslovec v kňazskom seminári v Prešove zažil jeho zrušenie i zákaz Gréckokatolíckej cirkvi, ktorej zostal vždy verný. Dostal povolávací rozkaz do PTP v Čechách, kde slúžil do konca roka 1953. Večer, 1. januára 1951, posledný deň dovolenky z PTP, bol tajne, na základe skoršieho súhlasu biskupa P. P. Gojdiča OSBM, vysvätený na kňaza v Rožňave biskupom Róbertom Pobožným. Od leta 1955 do februára 1958 sa mu podarilo ukrývať u dobrých ľudí, ale napr. aj v kukuričnom poli či v stodole a kňazsky poslúžiť mnohým veriacim. Nakoniec bol odsúdený na štyri roky väzenia, stratu občianskych práv a zákaz pobytu v Košickom a Prešovskom kraji na päť rokov. Dňa 3. decembra 1967 ako 41 ročný neverejne prijal biskupské svätenie. V roku 1968 bol aj osobným tajomníkom biskupa Vasiľa Hopka, ktorý bol internovaný v Oseku. Tak bol veľmi blízko pri obnove Gréckokatolíckej cirkvi. Krátko bol správcom farnosti v Klenove pri Prešove. Od jesene 1969 sa stal ceremoniárom na biskupstve v Prešove, ale aj kňazsky vypomáhal v celej eparchii. V roku 1993 sa stal riaditeľom biskupského vikariátu v Prahe, v roku 1996 bol vymenovaný za generálneho vikára novozriadeného Pražského apoštolského exarchátu. V roku 2004 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa tohto exarchátu a 15. mája prijal v Katedrále sv. Klementa v Prahe biskupskú vysviacku, pre istotu s podmienkou (sub condizione), keďže prvá vysviacka bola neverejná. V roku 2010 sa vrátil do Prešova na zaslúžený odpočinok.

(text prevzatý zo stránok gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupstva (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka