Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Košický eparcha Mons. Milan Chautur vysvätil novokňazov

26. jún 2016.
V gréckokatolíckom Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Košiciach vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávil v nedeľu odpustovú svätú liturgiu spojenú s udelením kňazského svätenia trom diakonom: Adamovi Mackovjakovi pochádzajúcemu z Kojšova, Františkovi Engelovi z Laškoviec a Tomášovi Fischerovi z Košíc.

Vladyka Milan vo svojej homílii zdôraznil, že „kňazstvo je život jednoty s Kristom.“ Týmito slovami vyzval svätencov k životu v jednote s Kristom podľa vzoru svätých apoštolov Petra a Pavla. Následne pripomenul, že cestou tejto jednoty je Cirkev, a upozornil, že jednota s Bohom znamená aj život v jednote s biskupom a ostatnými kňazmi.

Na konci svätej liturgie sa v mene novokňazov vladykovi Milanovi za jeho otcovskú lásku a starostlivosť poďakoval o. Tomáš Fischer.

(text prevzatý zo stránok gréckokatolíckej košickej eparchie (www.grkatke.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka