Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Prešove predstavili vzácny dokument Užhorodskej únie

10. jún 2016.
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, mukačevský eparchiálny biskup Milan Šášik CM z Užhorodu, šéfredaktor gréckokatolíckeho časopisu Slovo otec Juraj Gradoš a hovorca Prešovskej archieparchie otec Ľubomír Petrík predstavili v piatok 10. júna na tlačovej besede konanej na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove vzácny dokument z Užhorodskej únie, ktorý 4. mája 2016 identifikoval vo fonde „Drugeth z Humenného“ v Štátnom archíve v Prešove, mestská časť Nižná Šebastová, gréckokatolícky kňaz Juraj Gradoš.

„Ide o originálnu listinu z 24. apríla 1646, ktorá dokumentuje priamo akt podpísania Užhorodskej únie. Doteraz sa spochybňovalo, že v deň únie bol podpísaný akýkoľvek dokument, ba niektorí historici a teológovia spochybňovali i samotnú úniu. Nález dokumentu podpísaného minimálne šesťdesiatimi troma kňazmi však tieto špekulácie vyvracia. Podpisy je potrebné ešte identifikovať grafológom, nakoľko sa ukazuje, že je ich viac ako sa doteraz uvádzalo v neskoršom dokumente z 15. januára 1652“, uviedol Juraj Gradoš.

Prezentovanú listinu tvorí dvojhárok dobového papiera opatreného vodoznakom. Prvá strana obsahuje latinský text. Na druhej polovici prvej strany a nasledujúcej strane sú cyrilikou uvedené podpisy kňazov. K identifikácii dokumentu došlo v rámci archívneho výskumu Juraja Gradoša pri písaní dizertačnej práce, ktorá má byť zároveň jednou z publikácií edície „Gréckokatolícka cirkev na Slovensku“ pri príležitosti blížiaceho sa 200. výročia vzniku gréckokatolíckej Prešovskej eparchie, ktorá bola vyčlenená z Mukačevskej eparchie. Unikátnemu objavu veľmi pomohlo, že v rokoch 2001 až 2008 predmetný fond spracovala Dr. Daniela Pellová. Objav je o to vzácnejší, že k nemu došlo v čase, keď sme si pred pár dňami pripomenuli 370. výročie Užhorodskej únie.

V úvode latinského textu sa uvádza: „My, nižšie podpísaní, konáme v mene svojom a našich nástupcov, že uznávajúc najosvietenejšieho a najdôstojnejšieho pána, pána Juraja Jakušiča atď., jágerského biskupa atď., a jeho zákonitých nástupcov v Jágerskom biskupstve za našich pravých a zákonitých biskupov, ordinárov, prelátov a diecézanov, jemu alebo im všetkým, a to prostredníctvom vyznania viery aj prísahy sľubujeme a prisaháme povinnú úctu a poslušnosť, ako aj samu duchovnú a cirkevnú jurisdikciu alebo takú, ktorá im prináleží…“ Text pokračuje ďalej a je ukončený zápisom: „V Užhorode 24. apríla 1646.“

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ povedal: „Tešíme sa, že sa tento dokument našiel, že bol tak dobre uložený, lebo vnáša svetlo do našej histórie. Cirkev východná a západná si udržala svoju jednotu až do roku 1054, kedy došlo k východnému rozkolu. Viacerí historici, napr. Michal Fedor, sú toho názoru, že niektorí naši veriaci nikdy nepretrhli katolícku kontinuitu s prvým tisícročím. Ide hlavne o farnosti na Spiši. Ďalší prešli k Pravoslávnej cirkvi, ale nevieme presne kedy. Ale je tu jasný návrat k jednote s pápežom, znovuobnovenie jednoty s Katolíckou cirkvou, a to na zámku Drugetovcov v Užhorode. Pre nás je to veľmi vzácny a autentický dokument.“

Mukačevský eparchiálny biskup Milan Šášik CM vyjadril podobne veľkú radosť. „Tento dokument sa nás bytostne týka. To, že existuje Gréckokatolícka cirkev po všetkom tom, čím si v bývalom Československu, na Ukrajine, v Zakarpatí a v iných krajinách prešla, je dôkazom toho, že Pán Boh miluje a ochraňuje svoju Cirkev.“

Užhorodská únia bola aktom zjednotenia grécko-slovanského duchovenstva s Katolíckou cirkvou v teritóriu severovýchodného Uhorska, teda na území vtedajšej Mukačevskej eparchie. Táto únia sa týka dnes priamo štyroch štátov (Ukrajiny, Slovenska, Maďarska a Rumunska) a nepriamo ďalších, kde emigranti z tohto územia majú svoje cirkevné štruktúry (USA, Kanady, Srbska a Českej republiky). Užhorodskú úniu podpísali najmä kňazi z Drugetových panstiev v Užskej, Zemplínskej a Šarišskej župe. Dokument bol pravdepodobne vopred pripravený, na mieste prečítaný a prítomnými kňazmi podpísaný. Takto prešli pod jurisdikciu jágerského katolíckeho biskupa Juraja Jakušiča.

Nielen pre historikov, ale aj pre Gréckokatolícku cirkev je tento objav veľmi vzácny a možno ho zaradiť medzi najväčšie objavy z jej histórie. Hovorí o veľkej túžbe po jednote Kristovej cirkvi, o tom, že títo kňazi cítili, aké je potrebné jasne deklarovať svoju jednotu s Katolíckou cirkvou, pretože Kristus založil jednu Cirkev.

(text prevzatý zo stránok gréckokatolíckej bratislavskej eparchie (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka