Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Arcibiskup Dominik Hrušovský sa dožíva životného jubilea

01. júna 2016 si pripomíname významné životné jubileum arcibiskupa Dominika Hrušovského. Prvého júna oslávi 90 rokov.

Dominik Hrušovský sa narodil 1. júna 1926 vo Veľkej Mani, dnes Maňa, v okrese Nové Zámky. Po maturite v roku 1945 sa prihlásil do trnavského seminára. Najprv začal študovať na bohosloveckej fakulte v Bratislave, v roku 1946 ho ako nadaného študenta poslal biskup P. Jantausch na bohoslovecké štúdia do Ríma, kde navštevoval Lateránsku univerzitu.

Po prevzatí moci komunistami v republike sa už na Slovensko nevrátil. Kňazskú vysviacku prijal 23. decembra 1950. Pastoračnú službu vykonával v severnom Taliansku, potom pôsobil ako profesor dogmatickej teológie, v rokoch 1955-1959 prednášal filozofiu a potom dogmatiku. V rokoch 1962-1966 pôsobil ako člen slovenskej katolíckej misie v Paríži.

Od roku 1966 pôsobil v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 1. marca 1973 sa stal jeho rektorom. V tejto funkcii zostal až do 31. decembra 1992. Súčasne s vykonávaním funkcie rektora pracoval ako redaktor časopisu Slovenské hlasy z Ríma. Vzhľadom na skúsenosti so Slovákmi mimo vlasti ho Svätá stolica 17. júna 1975 menovala za vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí.

K jeho 50-ročnému jubileu ho pápež Pavol VI. povýšil na pápežského preláta. Dňa 18. decembra 1982 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa tubijského; biskupskú vysviacku prijal v Ríme z jeho rúk 6. januára 1983. Pád komunistického režimu v roku 1989 priniesol obrat v jeho živote.

Dňa 24. septembra 1992 ho vymenovali za pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy s osobitným pastoračným povolením pre hlavné mesto Slovenska – Bratislavu, 17. decembra 1992 bol slávnostne ustanovený za pomocného biskupa a vikára Trnavskej arcidiecézy pre Bratislavu.

Na prvom zasadaní samostatnej Konferencie biskupov Slovenska bol 4. apríla 1993 zvolený za generálneho tajomníka KBS a predsedu Komisie pre Slovákov v zahraničí. Dňa 15. apríla 1996 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za apoštolského nuncia v Bielorusku a súčasne ho povýšil na arcibiskupa. Aktuálne žije na odpočinku v Nitre.

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka