Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove bola odpustová slávnosť

V Pondelok Svätého Ducha, 16. mája 2016, na sviatok Najsvätejšej Trojice, sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove konala odpustová slávnosť, keďže tomuto sviatku je zasvätená seminárna kaplnka. Program začal o 9:00 modlitbou Akatistu k Svätému Duchu. Nasledoval duchovný program seminaristov – katechéza o Najsvätejšej Trojici, ktorú si pripravil piatak Vladimír Noga a ktorú skladbami doprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca. Nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, spolu s vladykom Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom, a vladykom Jánom Eugenom Kočišom, emeritným pražským pomocným biskupom, jedenástimi kňazmi a dvoma diakonmi.

V homílii rozlomil Božie slovo a seminaristov povzbudil vladyka Peter Rusnák. Hovoril o tom, že často si myslíme, že čím viac pomyselne rastieme v duchovnom živote, tým väčšie právo máme na sekírovanie, posudzovanie a naprávanie. „Čo robíš v seminári, ak jediný tvoj rast je v tom, že vidíš chyby na druhých – stále ostrejšie a ostrejšie? A ešte si myslíme, že je to dar Svätého Ducha?! V modlitbe sa modlíme: «Kráľu nebeský, Utešiteľu, príď a prebývaj v nás.» Duch je Utešiteľ. Kedy potrebujeme tohto ducha v sebe? Pri chybách druhého, keď potrebuje útechu. Vtedy pricháda Utešiteľ – keď padáš, keď hrešíš, keď si pochybil, lebo on je poklad dobra a darca života.“

Pokračoval tým, že často máme mylnú predstavu o Bohu, že nám zapisuje všetky hriechy jeden za druhým. „Čo však hovorí apokalypsa? Spasení prepukli v jasot, lebo bol zvrhnutý žalobca, ktorý dňom i nocou žaloval u Boha. Chodil pred Boha a hovoril: Čo tam máš za bohoslovca, čo to je za kňaza, čo to je za biskupa?!“ V istom slova zmysle aj my tak žijeme. Ale kto nás oprávňuje toto robiť?

Vladyka v tomto kontexte poukázal na tajomstvo Najsvätejšej Trojice: „Dnes slávime Trojicu – slávime jednotu a vzájomnú lásku. A čo robí láska? Láska zakrýva množstvo hriechov. A kto je láska? Je ňou Boh! Trojica nás pozýva do jednoty a lásky! Svätý Ján napíše, že nemá väčšej radosti ako keď vidí, že jeho deti žijú v jednote a v láske. Nech rastú vaše spirituálne, liturgické a iné vedomosti, ale nadovšetko je láska, milosrdenstvo a odpustenie.“

Po liturgii nasledoval liturgický sprievod okolo seminára s čítaním evanjelií. Vladyka Ján Babjak poďakoval bohoslovcom, že veľmi pekne pripravili odpustovú slávnosť, že bola duchovná a dôstojná. Po liturgickej časti odpust pokračoval slávnostným obedom v seminárnej jedálni. Popri biskupoch, kňazoch a seminaristoch sa na slávnosti zúčastnilo aj 30 hostí.

(text prevzatý zo stránok prešovského arcibiskupstva (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka