Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Vo Ľvove na Ukrajine majú nového gréckokatolíckeho biskupa

Na sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke podľa juliánskeho kalendára, 7. apríla 2016 prijal v Katedrále sv. Juraja v Ľvove biskupskú chirotóniu nový pomocný biskup ľvovskej archieparchie, redemptorista o. Vladimír Hruca (1976). Hlavným svätiteľom bol kyjevsko-ľvovský vrchný arcibiskup Svjatoslav (Ševčuk), spolusvätiteľmi boli: ľvovský arcibiskup metropolita Igor Voznjak a sambirsko-drohobyčský eparcha Jaroslav (Pryriz), obidvaja redemptoristi. Na slávnosti sa zúčastnilo mnoho biskupov-členov Synody biskupov UGKC, mukačevský vladyka Milan Šášik CM, ako aj viacero rímskokatolíckych biskupov z Ukrajiny.

Pripomeňme, že 14. januára 2016 Vatikán oznámil, že Svätý Otec František vyjadril súhlas s kánonickou voľbou Synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC), ktorá vyvolila rehoľného kňaza – redemptoristu Vladimíra Hrucu CSsR, doterajšieho magistra novicov Ľvovskej provincie Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa za pomocného biskupa pre ľvovskú archieparchiu, pričom mu bolo udelené titulárne sídlo Bahanna (Dioecessi Bahannensis).

V predvečer biskupskej vysviacky sa v ľvovskej katedrále konal pred večierňou obrad menovania za archijereja. Počas neho prečítal sekretár Synody UGKC, vladyka Bohdan (Dzjurach) menovaciu bulu (dekrét) hlavy UGKC arcibiskupa Svjatoslava (Ševčuka). V nej sa okrem iného uvádza: „Berúc do úvahy pastoračné potreby vzhľadom na spásu bohumilého ľudu, mocou nám danou, a po obdržaní súhlasu Synody biskupov UGCK, ktorá zasadala v Ivano-Frankivsku, od 30. augusta do 6. septembra roku 2015, s požehnaním rímskeho pápeža Františka, ťa ustanovujeme za biskupa UGKC s titulárnym sídlom Bahanny (Dioecesis Bahannesis). Podľa predpisov a tradícií Cirkvi, vyznaj vieru a zlož prísahu poslušnosti rímskeho pápežovi Františkovi a vrchnému arcibiskupovi UGKC Svjatoslavovi.“

To sú slová dekrétu hlavy UGKC o menovaní o. Vladimíra Hrucu CSsR za pomocného biskupa ľvovskej archieparchie UGKC, ktoré predniesol vladyka Bohdan Dzjurach, sekretár Synody biskupov UGKC, počas Obradu menovania za archijereja pred Večierňou v predvečer sviatku Zvestovania, 6. apríla v Sbore sv. Juraja v Ľvove.

Následne sekretár Synody prečítal menovací dekrét (hramotu), ktorým bol o. Vladimír Hruca CSsR vymenovaný za pomocného biskupa ľvovskej archieparchie UGKC. V listine sa spomínajú aj dejiny ľvovskej archieparhie, ktorá bola založená v prvej polovici 16 stor. Jej prvým biskupom bol vladyka Makarius Tučapský. V r. 1807, keď bola obnovená haličská metropolia, bola ľvovská eparchia povýšená na archieparchiu. „Ľvov sa stal sídlom haličských metropolitov, prvým z nich bol Anton Anhelovič (1807- 1814). Ľvov sa tiež stal prvým sídlom kyjevsko-haličského metropolitu Ľubomíra Huzara“ – uvádza sa v hramote. Po prenesení sídla UGKC z Ľvova do Kyjeva, vrchný predstaviteľ a hlava UGKC – kardinál Huzar zvýraznil Ľvov spomedzi všetkých eparchiálnych sídel, tým, že potvrdil jeho status archieparchie. Za ľvovského arcibiskupa bol vtedy menovaný vladyka Igor Voznjak. V roku 2010 dostala ľvovská archieparchia pomocného biskupa Benedikta (Alexijčuka). Dňa 20. novembra 2011 bolo v katedrálnom chráme sv. Juraja vyhlásené zriadenie ľvovskej metropolie, vyčlenenej z kyjevsko-haličskej metropolie a arcibiskup Igor (Voznjak) bol menovaný za metropolitu. Nový vladyka bude vykonávať svoju pastiersku službu ako pomocný biskup ľvovského arcibiskupa UGKC: „ Svoju službu vždy konaj v súlade s metropolitom. Buď mu verným synom! Povzbudzujeme ťa, aby si bol dokonalým, dobrotivým, múdrym, spravodlivým a miernym. Pripomíname ti vážnu povinnosť archijereja – byť verným členom Synody biskupov UGKC a aktívne sa zúčastňovať na jej práci. Svoju službu vykonávaj s otvoreným a úprimným srdcom, s úctou a láskou.“

Následne sa vrchný arcibiskup Svjatoslav obrátil na vladyku-nominanta týmito slovami: „Vypočul si si text dekrétu a hramotu menovania. A teraz pred tvárou biskupov a Božieho ľudu nám všetkým povedz, aké je tvoje rozhodnutie: „Ďakujem, prijímam a nemám nič proti tomu“ – odpovedal vladyka-nominant. Obrad sa zakončil slovami „Bohu vďaka!“, ktoré vyslovil na záver vrchný arcibiskup UGKC.

Potom novovymenovaný vladyka, prisahajúc na evanjelium, predniesol vyznanie viery a prísahu vernosti rímskeho pápežovi, ako aj prísahu oddanosti hlave UGKC. Po skončení obradu vladyka-nominat predsedal veľkému povečeriu s lítiou.

(text prevzatý zo stránok bratislavskej eparchie (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka