Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Prešovský arcibiskup, košický a bratislavský eparchovia sa stretli s kňazmi na Veľ.Štvrtok - 24.3.16

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Kňazi Prešovskej archieparchie sa vo Veľký štvrtok 24. marca stretli v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove so svojím arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, aby spolu slávili archijerejskú svätú liturgiu v deň ustanovenia sviatosti kňazstva a Eucharistie. Koncelebrovali aj pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš a sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku dôstojný pán Luka Jogy Vadakara.

Pred svätou liturgiou posvätil vladyka Ján Babjak dvadsať antimenzionov. Ide o plátno, na ktorom je zobrazené mŕtve telo Ježiša Krista po sňatí z kríža a symboly štyroch evanjelistov. V antimentione sú všité relikvie svätých. Konkrétne v týchto sú v desiatich relikvie blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM a v desiatich relikvie blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa Hopka. Antimenzion je na každom oltári. V liturgii posvätil myro – vzácny olej, ktorý sa používa na vysluhovanie sviatosti myropomazania (birmovky), ktorú v Gréckokatolíckej cirkvi udeľujú kňazi hneď po udelení sviatosti krstu.

V homílii prešovský arcibiskup a metropolita povedal, že Kristus pri rozlúčke s apoštolmi zanechal nám to najvzácnejšie – kňazstvo. Kňazom adresoval aj tieto slová: „Boli sme vybraní Ježišom Kristom a vysvätení biskupom. Vieme, aké je nepríjemné, keď obchodníkovi zistia manko. My však pracujeme nie s pominuteľným majetkom, ale s nepominuteľným. Sme povolaní byť verní Kristovi v tejto službe, nespreneveriť sa tejto vernosti. Povolanie ku kňazstvu je povolaním k svätosti. Pomáhajme si navzájom, povzbudzujme sa, napomínajme, ale nepodrážajme si nohy. Sviatosť kňazstva je veľmi úzko prepojená s Eucharistiou. Naša svätosť sa meria intenzitou našej lásky k eucharistickému Kristovi a k blížnym. Buďme vďační za to, k čomu nás Pán povolal.“ Pozval kňazov k častej svätej spovedi a tiež k tomu, aby boli k dispozícii ako spovedníci veriacim.

Na konci liturgie vladyka Ján Babjak umyl nohy dvanástim kňazom z radov novokňazov. Je to obrad, ktorý pripomína skutok lásky Ježiša Krista, ktorý ako služobník umyl nohy svojim učeníkom pri poslednej večeri. Po skončení obradov sa kňazi rozišli do svojich farností sláviť najväčšie sviatky liturgického roka.

Košická eparchia

V deň ustanovenia kňazstva a eucharistie kňazi Košickej eparchie spolu so svojim eparchiálnym biskupom, vladykom Milanom Chauturom CSsR, slávili svätú liturgiu ako znak jednoty a spolupatričnosti so svojim biskupom. Každoročnou súčasťou tohto slávenia je posvätenie myra, ktoré sa následne distribuuje do jednotlivých farností a slúži na pomazanie novopokrsteného kresťana, čím krstenec dostáva dary Svätého Ducha.

Adresujúc svoju kázeň predovšetkým kňazom, vladyka Milan vysvetlil, že kňazské povolanie neznamená len opustiť materiálne lákadlá sveta. Totiž k plnosti prežívania tohto poslania je dôležité opustiť aj všetky vlastné predstavy a plány, prijať vlastné limity a odovzdať seba samého v plnosti Bohu, ktorý nepozýva kňaza k efektívnosti, ale k vernosti v povolaní.

Slávnostné obrady sviatku eparcha zavŕšil umytím nôh vybraným kňazom Košického protopresbyterátu podľa opisu udalosti, ako je uvedená v Jánovom evanjeliu, čím naznačil podstatu kňazského povolania.

Bratislavská eparchia

Na Veľký štvrtok, 24. marca 2016 sa zišli do Katedrálneho chrámu Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža v Bratislave kňazi bratislavskej eparchie, aby v spoločenstve so svojím biskupom Petrom Rusnákom slúžili sv. liturgiu. Boli medzi nimi aj hostia z Medzinárodného teologického inštitútu (ITI) v Trumau a Katechetického inštitútu v Gamingu v Rakúsku.

Vo svojej homílii vladyka vyzval kňazov, aby boli milosrdní. Ako pripomenul, to kládol na srdce Svätý Otec František biskupom počas ostatnej návštevy ad liminav novembri minulého roku, aby to prízvukovali kňazom. Toto milosrdenstvo Boha sa prejavuje predovšetkým vo sviatosti zmierenia, ale má sa prejavovať aj vo vzťahoch s ľuďmi. Dokonca aj vtedy, keď kňaz nemôže udeliť kajúcnikovi rozhrešenie vo sviatosti zmierenia, má – ako povedal pápež František – zažiť skúsenosť Božieho milosrdenstva. Ako eparcha zdôraznil, táto pápežova výzva byť milosrdní patrí nielen kňazom, ale aj všetkým veriacim.

Myro. Ako býva zvykom, pred modlitbou Otče náš vladyka Peter posvätil myro – vzácny voňavý olej, pripravený z tridsiatich troch vonných esencií, ktorý sa používa pri vysluhovaní sviatosti myropomazania (birmovania), ktorú vo východnom obrade udeľuje kňaz deťom hneď po sviatosti krstu.

Obrad umývania nôh. Na záver liturgického slávenia sa konal obrad umývania nôh, ktorý je vyhradený vo východnej cirkvi iba biskupovi. Po speve veršových sloh diakon predniesol perikopu z Jánovho evanjelia o umývaní nôh apoštolom pri poslednej večeri, počas ktorej vladyka umyl nohy dvanástim kňazom. Ako poslednému umyl nohy protosynkelovi, o. Vladimírovi Skybovi, ktorý predstavoval apoštola Petra. Po sv. liturgii nasledovalo agapé, ako vyjadrenie bratského spoločenstva kňazov a veriacich so svojim biskupom. Kňazi si nakoniec prevzali myro a rozišli sa do svojich farností na západnom a strednom Slovensku, v ktorých budú sláviť obrady Paschálneho trojdnia.

(text prevzatý zo stránok slovenskej Gréckokatolíckej cirkvi (www.grkatpo.sk, www.grkatke.sk, www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka