Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Nový gréckokatolícky biskup-exarcha v Grécku

V piatok, 15. apríla 2016 v Bazilike sv. Pavla za hradbami (ktorá je po stáročia zverená do správy tamojšieho benediktínskeho opátstva) v Ríme prijal biskupskú chirotóniu španielsky benediktín, známy odborník na patristiku a východnú liturgiu, vladyka-nominant Manuel Nin OSB (1956),apoštolský exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Grécku. Hlavným svätiteľom bol doterajší apoštolský exarcha a jeho predchodca na stolci exarchu, biskup Dimitrios Salachas; spolusvätiteľmi boli: biskup italo-albánskej eparchie Lungro vladyka Donato Oliverio z Kalábre a aténsky latinský arcibiskup Mons. Sevastianos Rossolatos. Na biskupskej konsekrácii sa zúčastnilo okolo 20 biskupov, medzi nimi aj prešosvký arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ s pomocným biskupom Milanom Lachom SJ, i bratislavský eparcha, vladyka Peter Rusnák spolu s protosynkelom o. Vladimírom Skybom.

Podľa zverejnených informácií bude do úradu apoštolského exarchu intronizovaný 29. mája 2016.

Pripomíname, že Svätý Otec František vymenoval dňa 2. februára 2016 archimandritu Manuela Nina OSB, doterajšieho rektora Pápežského gréckeho kolégia v Ríme za nového exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Grécku. Pápež zároveň prijal podľa kán. 210 § 1. CCEO zrieknutie sa úradu apoštolského exarchu Mons. Dimitriosa Salachasa, ktorý tam pôsobil od r. 2008.

Podľa údajov z roku 2014 má Apoštolský exarchát v Grécku, erigovaný r. 1932, okolo 6.000 veriacich v troch farnostiach, sedem kňazov a pätnásť rehoľných sestier.

Archimandrita Manuel Nin OSB sa narodil 20. augusta 1956 v katalánskom meste El Vendrell v Španielsku. Po skončení stredoškolských štúdií vstúpil ako novic do benediktínskeho kláštora opátstva v Montserrate. Tu v roku 1977 zložil prvé sľuby a v roku 1980 slávnostnú mníšsku profesiu. 18. apríla 1998 bol vysvätený za kňaza.

Štúdiá na rímskych cirkevných univerzitách a inštitútoch ukončil doktorátom z teológie so špecializáciou na patristiku. Je profesorom na niekoľkých pápežských univerzitách a inštitútoch (predovšetkým na Pápežskej univerzite sv. Anzelma), konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, úradu liturgických slávení rímskeho pápeža, členom liturgickej komisie Kongregácie pre východné cirkvi. V rámci benediktínskeho rádu doteraz tiež pôsobil ako prvý asistent opáta, ktorý stojí na čele benediktínskej subiaco-cassinskej kongregácie združujúcej benediktínske opátstva.

Od roku 1999 bol rektorom Pápežského gréckeho kolégia v Ríme, kde predtým pôsobil ako špirituál. Melchitský gréckokatolícky arcibiskup Boutrus Mouallem ho 14. novembra 1999 vymenoval za archimandritu. Okrem katalánčiny a španielčiny ovláda aj gréčtinu, latinčinu, sýrčinu, taliančinu, francúzštinu a angličtinu.

Εις πολλά έτη Δέσποτα

(text prevzatý zo stránok bratislavskej eparchie (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka