Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Kde a ako získame plnomocné odpustky vo sv. Roku milosrdenstva (08.12.2015-20.11.2016)

Pápež František vyhlásil plnomocné odpustky listom zo dňa 1.9.2015.

Odpustky sa týkajú všetkých veriacích (krátke zhrnutie listu):

- veriaci, ktorí uskutočnia krátku púť k sv. bránam určených chrámov / kostolov v eparchiách / diecézach;

- chorých, starých a opustených, ktorí budú prežívať svoje ťažkosti s vierou, prijímajúc Eucharistiu, alebo zúčastňujúc sa spoločnej modlitby prostr. masovokomunikačných prostriedkov;

- väzni, keď prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca;

- veriaci, ktorý vykonajú skutok telesného i duchovného milosrdenstva;

- zomrelí, za ktorých sa budú konať modlitby, aby ich milosrdná Otcova tvár oslobodila od každej stopy viny a aby ich pritiahla k sebe do blaženosti bez konca;

- všetci, ktorí sa dopustili potratu a s kajúcim srdcom prosia o odpustenie (pápež dáva fakultu rozhrešiť od hriechu potratu, a to počas mimoriadneho svätého roka milosrdenstva-týka sa to všetkých potratov, nielen prvých prípadov);

- veriaci, ktorí prijmú sviatosť zmierenia u kňazov Bratstva sv. Pia X.

Podmienky získania:
- byť v stave milosti posväcujúcej, Eucharistia, vyznanie viery, reflexia nad milosrdenstvom, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Raduj sa Bohorodička, Slava Otcu).

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka